Nestandartní jízda

V jednu hodinu ráno hlídka MP zaznamenala nebezpečně jezdící osobní automobil na parkovišti u prodejny Lidl. Ztotožněním bylo zjištěno, že řidičem je muž ve věku 19 let.
Dle zákonného zmocnění provedli strážníci u řidiče orientační dechovou zkoušku, zda není ovlivněn alkoholem.
Tato zkouška vyšla negativní.
Hlídka poučila řidiče o dodržování pravidel silničního provozu, zejména povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích uvedených v §4 zákona č. 361/2000 Sb., kde je mimo jiné uvedeno:
„Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

Poznámka:
Zákon č. 361/2000 Sb. § 5 odst. 1 písm. f – Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem