Autovraky

Vrak

Častokrát se občané obracejí na městskou policii s žádostí na odstranění či odtažení dlouhodobě zaparkovaných neužívaných vozidel. Převážně se jedná o vozidla staršího roku výroby, která jsou někdy i poškozená, jak mechanickými vlivy provozu, tak i vlivem stáří či koroze.

Tato vozidla jsou většinou občany vnímána jako „vrak“.

Není však podstatné, zda je vozidlo užíváno v omezené míře nebo jen delší dobu stojí na parkovišti. Definice „vraku“ je uvedena v zákoně o pozemních komunikacích.

 

Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

  • 19 odst. 2 písm. g) – na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla (dále jen „vrak“)

Dále je v tomto zákoně stanoven postup při odstraňování takového vozidla:

Je-li vrak odstaven na místní komunikaci, doručuje obec vlastníkovi vraku výzvu, aby bez zbytečných průtahů provedl jeho odstranění. Pokud tak vlastník vraku do dvou měsíců od doručení výzvy sám neučiní, zlikviduje vrak obec na náklady vlastníka.

V případě, že se vlastníka nedaří dohledat, zveřejní obec výzvu k odstranění vraku, a to způsobem v místě obvyklým (zpravidla na úřední desce) a po 2 měsících od zveřejnění výzvy zlikviduje tento vrak na své náklady.

Náklady vynaložené obcí lze vymáhat po vlastníkovi vraku dodatečně, podaří-li se jej odhalit.

Z výše uvedeného zcela jasně vyplývá, že odstranění „vraku“ je dlouhodobější záležitost.

Činnost městské policie

Při zjištění dlouhodobě odstaveného vozidla během hlídkové činnosti či na základě oznámení od občanů, provedou strážníci posouzení, zda naplňuje zákonnou definici „vraku“.

Pokud vozidlo naplňuje znaky „vraku“ hlídka činí dostupné kroky pro zjištění jeho majitele či provozovatele.

Veškeré zjištěné poznatky včetně fotodokumentace předává městská policie vlastníku komunikace, který je oprávněn celou záležitost dořešit – vozidlo odstranit.