Přestupky

Snad úplně každý z nás se někdy může dopustit přestupku. Na jednu stranu to z nás nedělá zločince, na stranu druhou je třeba počítat s možným postihem.

Dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řizení o nich může strážník příkazem na místě uložit pouze napomenutí nebo pokutu, pokud obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.

Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč.

Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.

Výpis několika přestupků, které je strážník oprávněn řešit:

  • přestupky proti veřejnému pořádku
  • přestupky proti občanskému soužití
  • přestupky proti majetku
  • vybrané přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • vybrané přestupky ze zákona o silničním provozu
  • vybrané přestupky ze zákona o spotřebních daních
  • vybrané přestupky ze zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • vybrané přestupky ze zákona o specifických zdravotnických službách

 

Uvědomte si prosím, že strážník při řešení přestupku plní jen svoji zákonnou povinnost. Spácháte-li přestupek, neobracejte svůj hněv na strážce pořádku, vinni jste především Vy!