Odtah vozidel

Stojí-li vozidlo neoprávněně na vyhrazeném parkovišti, nebo tvoří překážku silničního provozu na pozemní komunikaci, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie na náklady jeho provozovatele.

Kdo a kdy je oprávněn nařídit odtah motorového vozidla?

Základní právní normy, které stanovují oprávnění odtahu vozidla, jsou uvedeny v:

Zákon č. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výpis z výše uvedených zákonů:

Zákon č. 361/2000 Sb. – §27 odst. 5 – o odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

Zákon č. 361/2000 Sb. – §45 odst. 4 – je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie, přičemž jde-li o dálnici, zajistí odstranění vozidla na výzvu policisty některá z osob uvedených v odstavci 1; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

Zákon č. 13/1997 Sb. – §19b – je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel podle §19a, je vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to možné, oznámí vlastník pozemní komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí.