Historie

Městská policie Mariánské Lázně

2018

NĚCO MÁLO ÚVODEM

NĚCO MÁLO ÚVODEM

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Za účelem ochrany veřejného pořádku je tedy obec oprávněna zřizovat obecní či městskou policii. Obecní policie zřizená obcí, která je městem, nebo statutárním městem, a v hlavním městě Praze se označuje jako městská policie.

ELEKTROMOBIL

ELEKTROMOBIL

Prolongační zkoušky

Strážníci Městských policií musí v pravidelných intervalech obhajovat svou odbornou způsobilost před komisí Ministerstva vnitra – tzv. prolongační zkouška, na jejímž základě strážník získává Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle zákona 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znení pozdějšich předpisů. Donedávna se jednalo o periodiku tří let. Od 01.01.2018 se tento interval zkoušek změnil na 5-let. Obsah těchto zkoušek je plně srovnatelný s maturitními zkouškami a strážníci při nich musí prokázat vysoce kvalifikované znalosti přislušných zákonů.

2016

Stěhování

Od svého vzniku až do roku 2016 sídlila Městská policie Mariánské Lázně vzadním traktu Městského úřadu.V roce 2016 došlo k přestěhování větší části Městské policie včetně vedení do objektu Parkovacího domu (Parking centrum), který se nachází v ul. Pramenská. Zde strážníci našli nové administrativní zázemí, šatny, sociální zařízení, skladovací a parkovací rostory.V budově MěÚ zůstává pouze operačni středisko MP.

2015

Personální vývoj Městské policie

Za více jak 25 let co Městská policie Mariánské Lázně existuje, se v našich řadách vystřídalo cca 60 strážníků. Někteři pobyli pár měsíců, jiní několik let a nektěři zde slouží od samého vzniku MP ML. Nemálo strážníků odešlo ze zdravotních důvodů nebo důvodů reorganizačních změn a někteří na základě změny zákona č. 553/1991 Sb. koncem roku 2015, kde byla ustanovena povinnost středoškolského vzdělání. Výrazným přelomem v oblasti personálního obsazení pracovních míst u naší Městské policie se stal rok 2016, kdy byli na funkce operátorů MP začleněni občanští zaměstnanci.

2014

Botičky téměř zrušeny

Botičky téměř zrušeny

V roce 2014 dochází téměř k přelomovému rozhodnutí a to k minimalizování používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidel, lidově řečeno „botiček“. Bylo rozhodnuto, že se budou používat minimálně. Botičky jsou nahrazeny písemným upozorněním pro nepřitomného řidiče vozidla o důvodném podezření z přestupku, které je umísťováno na přední okno přislušného vozidla. Tento systém se zatím osvědčil a používá jej řada Městských policií po celé ČR.

2005

Cyklohlídka

Cyklohlídka

Služba u naší městské policie je vedena formou autohlídek, pěších hlídek a během roku 2005 se v letních měsících připojuje i cyklohlídka. Ta však, vzhledem k dlouhodobému podstavu strážníků je nasazována nárazově.

2004

ŽENY U MĚSTSKÉ POLICIE

Až do roku 2004 bylo složení Městské policie pouze mužskou záležitostí. V tomto roce však dochází ke změně a do řad naší Městsklé policie byly přijaty první dvě ženy. Jedna z nich po nějakém čase přestoupila k městské policii do svého rodného města. Početní stav dvou žen nebyl změněn, a to až do roku 2015, kdy na základě výběrového řízení nastoupily dalši dvě ženy a počet zástupkyň něžného pohlaví se tak zvýšil na konečné čtyři. S odstupem času se tento počet opět změnil na dvě strážnice.

2000

KRITICKÝ ROK 2000

Velmi nešťastným rokem pro Městskou policii ML se stal rok 2000, kdy se udál jeden z nejtragićtějších momentů. Jeden z tehdejších strážníků pod tíhou vlastního svědomí, které vyplynulo z jeho dlouhodobého osobního selhání, spáchal na tehdejší služebně na MěÚ ML sebevraždu. Po této tragické události nastalo pro strážníky velmi složité období. Tato tragická událost se výrazně podepsala na negativním hodnocení zdejší Méstské policie v očích veřejnosti. Strážníci ze dne na den ztratili u části obyvatel města podporu, úctu a vážnost. Toto tragické období srazilo městskou policii ML a její zaměstnance na nějakou dobu do krize a bylo zřejmé, Že cesta z ní bude dlouhá a složitá. V následujících letech bylo nutné získat ztracený kredit.

1993

MEZINÁRODNÍ STYKY

Zajímavým momentem v životě strážníků Městské policie ML se stal rok 1993, kdy byla naše Městská policie jako jediná pozvána na odbornou exkurzi do Hamburku nad Mohanem, kde tehdy sídlilo ústředí US MP – Americká Military Police. Zde strážníci strávili týden, kde měli možnost prohlédnout si veškeré vybavení a materiální zabezpečení našich amerických kolegů. Byli seznámeny s jejich postupy při konkrétních zákrocích a v neposlední řadě došlo i na vyzkoušení jejich střelných zbraní a jiných výcvikových zařízení. Zbyl čas i na zábavu, neformální setkání, ukázky z preventivní činností prováděných na školách, přiblížení problematiky boje s kriminalitou a drogami apod.