Výběrové řízení

STRÁŽNÍK

Základní podmínky pro uchazeče na pozici strážníka městské policie jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obecná definice náplně práce na obsazované pozici:

Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce (města) a plnění dalších úkolů stanovených zákonem
č. 553/1991 Sb., nebo jiným zvláštním zákonem.

 • státní občan ČR,
 • starší 18-ti let
 • způsobilost k právním úkonům,
 • uchazeč musí být bezúhonný,
 • spolehlivý,
 • zdravotně způsobilý,
 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

 • řidičský průkaz skupiny B,
 • získání zbrojního průkazu do 6 měsíců od přijetí,
 • znalost cizích jazyků výhodou (NJ, AJ, RJ).

Zaujala Vás tato pozice? To nás velice těší.

Pro přihlášení do výběrového řízení zpracujte volnou formou přihlášku ve které uveďte následující informace:

  • jméno, příjmení,
  • datum, místo narození uchazeče,
  • státní příslušnost uchazeče,
  • místo trvalého pobytu uchazeče,
  • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce prosím připojte tyto doklady:

 • životopis s údaji o předchozích zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3. měsíců,
 • čestné prohlášení o spolehlivosti dle zák. č. 553/1991 Sb., § 4, písm. b),
 • ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání,
 • kopii řidičského průkazu.

Takto zpracovanou přihlášku adresujte na podatelnu Městského úřadu a obálku označte textem “ NEOTVÍRAT – výběrové řízení – Městská policie „

Adresa:
Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně

Nově příchozí je zařazen do sedmé platové třídy. Platové ohodnocení vychází z nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Dále je do platu zahrnut rizikový příplatek a osobní ohodnocení.

Pro bližší informace můžete kontaktovat velitele Městské policie pana Jiřího Ďurča na telefonním čísle +420 702 117 557.