Ohýnek v lese

V 17:04 hod. přijal operační MP telefonické oznámení od paní K.Z., která během procházky lesní cestou mezi hotelem Monti a hřbitovem, zaznamenala doutnající ohniště, u něhož se nikdo nenacházel a oznamovatelka měla obavu, aby zde nedošlo k rozsáhlému požáru lesa.
Hlídka na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Dohořívaly zde kousky dřeva a suché listí v okolí ohniště jen zvyšovalo riziko vzniku případného požáru. Strážníci provedli řádné uhašení a za účelem zjištění, kdo takto nezodpovědně rozdělal táboráček v lese, provedli kontrolu okolí.
Nikdo se však na místě ani v blízkém okolí nenacházel.

V tomto jednání neznámé osoby lze spatřovat porušení zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), kde v §20 jsou uvedeny některé činnosti v lese zakázané.

Citace:
§20 – Zákaz některých činností v lesích
Odst. (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rámci obecného užívání lesa v lese
a) ruší klid a ticho,
b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
o) znečišťovat les odpady a odpadky.
Odst. (2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Výše pokut za porušení těchto ustanovení zmiňovaného zákona jsou uvedeny v §53 a to od 5 000 Kč do 15 000 Kč. V případě vzniklého požáru by se však částka vyšplhala na mnohem vyšší sumu.