Agresivní muž

V 12:28 hod. se na Městskou policii telefonicky obrátili o pomoc zaměstnanci prodejny potravin JIP, která se nachází na Husově ulici. Oznamovatelka uvedla, že do prodejny přišel neznámý muž, který si zde vzal láhev piva a bez zaplacení odešel. Takto měl jednat opakovaně.

Hlídce na místě zaměstnanci prodejny JIP označili zmiňovaného muže, který seděl před prodejnou.
Neznámý muž byl strážníky vyzván k prokázání totožnosti, což odmítl. Na opakované výzvy k prokázání totožnosti nereagoval, ani po řádném poučení o skutečnosti, že bude případně předveden na Obvodní oddělení Policie ČR ML (OO PČR) ke ztotožnění.
Muž se začal chovat agresivně a odmítal jakoukoli spolupráci. Hlídka tedy za použití donucovacích prostředků (hmaty, chvaty) muži přiložila pouta a převezla jej na OO PČR ML za účelem zjištění totožnosti.

Jednalo se o jistého V.J. (56-let), který byl následně seznámen se skutečností, že bude celé jeho jednání předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Opilci

Sobotní noc se patrně nesla v duchu alkoholového opojení v širším kruhu, neboť hned nad ránem řešila městská policie několik jedinců, kteří alkoholovému opojení podlehli.

V 07:20 hod. přijal operační MP telefonické oznámení o ležícím muži v ulici Plzeňská, u provozovny Dyleň, nebezpečně blízko pozemní komunikace.
Hlídka na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Ležícího muže strážníci probrali z hlubokého spánku a vyzvali jej k prokázání totožnosti.

Jednalo se o 26-letého pana K.S., který byl ještě zcela zjevně pod vlivem alkoholu, ale s hlídkou bez problémů komunikoval. Na místo přijel bratr pana K.S., který ho odvezl domů.

Po vyřešení této věci hlídka MP odbočila do přilehlé ulice Kollárova, kde zaregistrovala dalšího mladého muže ve zvláštní poloze na lavičce. Tento muž ve věku 25-let byl strážníky zkontrolován, zda je v pořádku, nemá-li nějaké zdravotní problémy. Jak se vzápětí ukázalo, i tento muž si zavdal alkoholu více, než snesl. Po učinění nezbytných úkonů ke zjištění totožnosti, bylo muži doporučeno, aby se ze svého stavu vyspal doma.

Rušení nočního klidu

V 01:11 hod. přijal operační MP telefonické oznámení o rušení nočního klidu z provozovny New York.
Hlídka na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Zdrojem rušení nočního klidu byl puštěný reproduktor u vchodových dveří zmiňované provozovny.
Strážníci vyzvali obsluhu k vypnutí zmiňovaného reproduktoru a uzavření vchodových dveří a oken, aby nadále nemohlo docházet k rušení nočního klidu, což bylo následně obsluhou vykonáno.

Hlídka MP dále provedla připomenutí zákonného znění ohledně dodržování nočního klidu a celou věc dořešila.

Poznánka:
Zákon č.251/20016 Sb. o některých přestupcích – § 5 odst. 6 – Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Ležící muž

V 20:59 hod. přijal operační MP telefonické oznámení od řidiče MHD s tím, že v Úšovicích, nedaleko domu Dětí a mládeže, zahlédl nehybně ležícího muže na trávníku.

Na místě, které oznamovatel uvedl, nalezla hlídka MP spícího muže. Jednalo se o jistého pana J.T. polské národnosti, který zde pod tíhou alkoholového opojení odpočíval. Muž nejevil žádné známky zranění a jeho stav nevyžadoval ani lékařské ošetření. Po krátké komunikaci se strážníky, která byla nezbytná ke zjištění potřebných informací, se pan J.T. odebral na svou ubytovnu.