Řidič pod vlivem alkoholu

V 01:27 hod. během hlídkové činnosti v ul. Na Voře Nahoře zaznamenala motorizovaná hlídka MP jedoucí osobní automobil Škoda Octavia, jehož řidič při jízdě kličkoval ze strany na stranu. Na základě důvodného podezření, že by mohl být řidič pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, bylo použito výstražného světelného a zvukového zařízení – maják – k zastavení vozidla. Na tuto výzvu k zastavení vozidla však řidič nereagoval a snažil se hlídce ujet. Na nedaleké křižovatce však naboural do obrubníku takovým způsobem, že nemohl dále pokračovat v jízdě a dal se na útěk.
I přes veškerou řidičovu snahu z místa utéct jej strážníci dostihli a zajistili.

Vzhledem k tomu, že v danou chvíli nebylo možné, aby se na místo dostavila hlídka Policie ČR, předvedli strážníci řidiče na OO PČR Mariánské Lázně ke zjištění totožnosti a případným dalším potřebným úkonům.
Na obvodním oddělení Policie ČR ML bylo zjištěno, že se jedná o jistého XY (23 let), u kterého bylo následně orientační dechovou zkouškou naměřena hodnota 1.97 ‰.

Celou událost si následně k dořešení převzala Policie ČR.

Problematický muž u Kauflandu

Na základě telefonického oznámení vyjížděla v 19:53 hod. hlídka MP do nákupního střediska Kaufland s tím, že by se u této prodejny měl nacházet ležící muž na zemi.

Strážníci v okolí nákupního centra nikoho nenalezli a tak se vydali zjistit nějaké bližší informace na zákaznické oddělení Kauflandu. U vchodu však potkali slečnu, která podpírala muže a uvedla, že to ona volala. Dále dívka uvedla, že se zde muž choval dosti nevhodně a agresivně, několikrát upadl na zem a nyní není schopen žádné komunikace.

Hlídka pomohla mladíka usadit na schod u prodejny a dalšími úkony bylo zjištěno, že se jedná o pana XY ve věku 31 let. S panem XY byla však problematická komunikace, protože se v jeho jednání střídala apatie s agresí. Vizuální kontrolou byly u muže zjištěny fialově zabarvené prsty na rukou s drobnými oděrkami.

Na základě uvedených skutečností byla na místo přivolána Policie ČR a odborná lékařská pomoc (RZS), neboť zde bylo důvodné podezření, že je muž pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Hlídka Policie ČR provedla u muže orientační dechovou zkoušku, kde byla naměřena hodnota 3,4 ‰. Během odborné lékařské prohlídky se pan XY choval agresivně a několikrát se pokusil osádku RZS napadnout.

Na základě lékařského vyšetření byl pan XY hlídkou MP převezen do protialkoholní záchytné stanice v Sokolově.

Akce JEHLA – 2018

Akce JEHLA – 2018

Dne 17.04.2018 se strážníci Městské policie Mariánské Lázně připojili k celorepublikové akci „JEHLA“, která byla zaměřena na sběr nebezpečných použitých jehel.
Do celé této akce se zapojilo 40 měst – přes 470 strážníků společně s 42 asistenty prevence kriminality.

Výsledkem této akce v Mariánských Lázních bylo nalezení dvou jednorázových injekčních stříkaček a to na Nádražním náměstí a v parkovém prostředí u Městského bazénu.

Na kontrolovaných dětských hřištích a pískovištích nebyl nalezen žádný nebezpečný materiál.
Od začátku tohoto roku do současnosti řešila Městská policie odbornou likvidaci injekčních stříkaček v deseti případech na základě kontrolní činnosti strážníků a oznámení občanů.

Závěrem důležitá připomínka MP ML:
„Pokud najdete nebo zahlédnete tento infekční materiál, v žádném případě ho nesbírejte, ale neprodleně tuto informaci oznamte na linku 156. Strážníci městské policie zajistí odborný sběr i následnou likvidaci.“

Výpis několika výsledků z akce „JEHLA“ v jiných městech:
(zdroj: KŘMP Praha)

Brno – 137
Cheb – 5
Karlovy Vary – 1
Mladá Boleslav – 243
Plzeň – 14
Praha – 121

Ohýnek v lese

V 17:04 hod. přijal operační MP telefonické oznámení od paní K.Z., která během procházky lesní cestou mezi hotelem Monti a hřbitovem, zaznamenala doutnající ohniště, u něhož se nikdo nenacházel a oznamovatelka měla obavu, aby zde nedošlo k rozsáhlému požáru lesa.
Hlídka na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Dohořívaly zde kousky dřeva a suché listí v okolí ohniště jen zvyšovalo riziko vzniku případného požáru. Strážníci provedli řádné uhašení a za účelem zjištění, kdo takto nezodpovědně rozdělal táboráček v lese, provedli kontrolu okolí.
Nikdo se však na místě ani v blízkém okolí nenacházel.

V tomto jednání neznámé osoby lze spatřovat porušení zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), kde v §20 jsou uvedeny některé činnosti v lese zakázané.

Citace:
§20 – Zákaz některých činností v lesích
Odst. (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rámci obecného užívání lesa v lese
a) ruší klid a ticho,
b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
g) jezdit a stát s motorovými vozidly,
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
o) znečišťovat les odpady a odpadky.
Odst. (2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Výše pokut za porušení těchto ustanovení zmiňovaného zákona jsou uvedeny v §53 a to od 5 000 Kč do 15 000 Kč. V případě vzniklého požáru by se však částka vyšplhala na mnohem vyšší sumu.

Drobná krádež

V tento den strážníci opětovně řešili přestupkové jednání drobné krádeže.
V 18:10 hod. vyjížděla hlídka MP do nákupního střediska LIDL na základě telefonického oznámení pracovníka této prodejny s tím, že u nich došlo ke krádeži zboží.
Hlídka na místě zjistila, že se jedná o jistou paní XY (42 let) z Domažlicka, která se pokusila úmyslně z prodejny odnést zboží bez zaplacení.
V jednání této osoby došlo k naplnění skutkové podstaty § 8 odst. 1 písm. a bod 1. zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

U tohoto přestupku je strážník oprávněn uložit pokutu příkazem na místě do 10 000,- Kč.
Při přihlédnutí k osobě pachatelky, způsobu jednání a následku, aj., byla věc vyřešena příkazem na místě nezaplaceným (složenkou) v částce 3 000,- Kč.